Rahoituksen opinnot

Tässä osioissa käsitellään rahoitusta yleisellä tasolla. Rahoituksella tarkoitetaan lyhyesti varojen hankkimista, jotta päästään johonkin tiettyyn tavoitteeseen. Tieteellisessä mielessä rahoituksella viitataan erilaisiin menetelmiin, joilla eri tekijät järjestävät käytössä olevia rahallisia resursseja. Se voi viitata esimerkiksi rahan ja varallisuuden tutkimukseen.

Rahoitusta voi opiskella useassa Suomen yliopistossa, joko pää-tai sivuaineena. Se kuuluu opetettaviin aineisiin esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulussa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä Vaasan yliopistossa. Sen opetus jakaantuu pääasiassa yritysrahoitukseen ja rahoitusmarkkinoiden tutkimukseen. Rahoitusta on mahdollista opiskella pääaineena myös Oulun yliopistossa ja ruotsinkielisessä Svenska handelshögskolanissa. Rahoituksen opinnoista on mahdollistua valmistua kauppatieteen kandidaatiksi tai kauppatieteen maisteriksi.

Rahoituksen opinnot sisältävät esimerkiksi kirjanpitoa, verosuunnittelua, tilintarkastusta, tilinpäätöskäytäntöjä niin Suomessa kuin ulkomailla. Pääasiassa rahoituksen opinnoissa käsitellään rahoitusmarkkinoita ja rahoitusinstrumenttien arvonmuodostusta.

Rahoitusta on myös mahdollista opiskella myös ammattikorkeakouluissa tai ammattikouluissa. Liiketaloutta voi opiskella ammattikouluissa ja tällöin rahoitusta opiskelevat valmistuvat usein merkonomiksi. Suomessa merkonomi pystyy erikoistumaan kaupan alalle tai taloushallintoon. Ammattikorkeakouluissa rahoitusta opiskelevat taas valmistuvat useimmiten tradenomeiksi. Monet suomalaiset opiskelevat rahoitusta myös ulkomailla, esimerkiksi Virossa tai Yhdysvalloissa. Usein ulkomailla opiskelu on kalliimpaa kuin Suomessa opiskelu, joten asia kannattaa pohtia tarkkaan.

Rahoitus soveltaa kvantitatiivisia menetelmiä, tilastotiedettä ja ekonometriaa. Se pyrkii selittämään yksittäisen kuluttajan sijoitus- ja säästämispäätöksiä. Myös suurten yritysten investointipäätökset ja korkojen muutokset ovat tärkeä osa rahoitusta.

Mitä rahoituksen opinnot yleensä sisältävät? Tieteellinen tutkimus jaetaan usein behavioristiseen koulukuntaan ja markkinoiden tehokkuuteen. Markkinoiden tehokkuuden tutkimus on perinteistä rahoitusalan valtavirtatutkimusta. Tämä perustuu matemaattisille laskelmille, joilla lasketaan odotettavissa olevaa hyötyä. Markkinoiden tehokkuuden tutkimuksessa rationaalinen ajattelu on keskiössä. Rahoitusteorian deskriptiivinen behavioralistinen suuntaus sen sijaan on kannalla, ettei ihminen ole rationaalinen toimija ja siksi looginen rationaalisuuteen perustuva malli ei ole aina toimiva. Lisäksi behavioristit korostavat erilaisten anomalioiden olemassaoloa markkinoilla. Näitä ei behavioristien mukaan voi selittää hyödyn maksimoinnilla.

Rahoitusteorian mukaan sijoituksen tuotto ja niiden riski kulkevat käsi kädessä. Kun epävarmuus kasvaa niin myös rahan kustannusten täytyy nousta samalla. Eli tuoton odotusarvon on oltava sitä korkeampi mitä riskialttiimpi on sijoituskohde. Osakesijoitukset ovat perinteisesti riskialttiimpia kuin esimerkiksi sijoittaminen korkomarkkinoille. Myös pitkäaikaiset sijoitukset ovat riskialttiimpia kuin lyhytaikaiset sijoitukset.

Miksi rahoitusta sitten opiskellaan? Rahoituksen opiskelu tarjoaa mahdollisuuden toimia yrityksen keskeisissä tehtävissä. Rahoituksen opinnot ovat varsin monipuoliset, ne liittyvät yrityksen toteutukseen, valvontaan ja suunnittelemiseen.

Rahoitusta opiskelevat päätyvät erilaisiin työ- ja toimenkuviin. Rahoitusta opiskelleet päätyvät usein töihin yrityksiin tai rahoituslaitoksiin kuten pankkeihin tai vakuutusyhtiöihin. Myös julkisella sektorilla työskentelee moni rahoitusta opiskellut henkilö. Lisäksi jotkut rahoitusta opiskelleet päättyvät tutkimus ja opiskelutyöhön. Jotkut rahoitusta opiskelleet työskentelevät investointien parissa ja firmojen talousosastoilla. Tietojen analysointi excelillä tai muilla järjestelmillä kuuluu monen rahoitusalalla työskentelevän arkipäivään. Lisäksi moni rahoitusalaa opiskellut päätyy esimerkiksi rahastoyhtiöihin tai konsulttifirmoihin.

Rahoitus kiehtoo myös siinä mielessä, että esimerkiksi nettikeskusteluissa rahoitusta kehutaan vuolaasti esimerkiksi hyvien palkkojen näkökulmasta. Onkin totta, että moni rahoitusta opiskellut pääsee hyväpalkkaiseen työhön. Rahoitus onkin erittäin suosittu opiskeluala ja on varsin todennäköistä, että se pysyy suosittuna myös tulevaisuudessa. Talous on ajankohtainen ala aina, ja se kiinnostaa nuoria sukupolvia. Esimerkiksi humanistisella puolella monilla aloilla työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa kuin rahoitusta opiskelleiden keskuudessa. Lisäksi rahoitusala antaa myös tietoa henkilökohtaisen talouden hoitoon, josta voi olla huomattavasti hyötyä elämässä myös koulun ja työn ulkopuolella. Monet rahoitusalan opiskelijat ovatkin aktiivisia sijoittajia ja pyrkivät lisäämään varallisuuttaan myös muuten kuin tavallisella palkkatyöllä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *